18. Наказ МОН №329 від 13.04.2011

24.08.2013 10:53

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

у системі загальної середньої освіти

 

1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі − учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

 

2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 та 2).

Перший рівень – початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень – середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень –  достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень – високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

 

 

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів.

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

якість знань;

сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези;

самостійність оцінних суджень.

 

4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається «не атестований».

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:

підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;

підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;

градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо - це  накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати  власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку;  активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу оцінювання – портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.

����/lp�iyle='  (створюється  окремо  для
хлопців і дівчат);
 

 

     вечірня (змінна)  школа  II-III  ступенів - навчальний заклад
для громадян,  які не мають можливості навчатися у школах з денною
формою навчання;
 

     навчально-реабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей
з особливими освітніми  потребами,  зумовленими  складними  вадами
розвитку";
 

     у частині третій:
 

     абзац перший   після   слова   "(заочною)"  доповнити  словом
"дистанційною",  а  після  слів  "окремих  предметів"  -   словами
"спеціальні  та  інклюзивні  класи для навчання дітей з особливими
освітніми потребами";
 

     доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 

     "Загальноосвітні навчальні    заклади     для     задоволення
допрофесійних,  професійних  запитів  та культурно-освітніх потреб
громадян можуть входити до складу освітніх округів,  спілок, інших
об'єднань,  у  тому  числі  за  участі навчальних закладів системи
дошкільної, загальної           середньої,           позашкільної,
професійно-технічної   та  вищої  освіти  різних  типів  і  рівнів
акредитації,  закладів  культури,  фізичної  культури  та  спорту,
підприємств  і  громадських  організацій.  Положення  про освітній
округ затверджується Кабінетом Міністрів України";
 

     2) у частині першій статті 12:
 

     в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";
 

     в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";
 

     3) у частині другій статті 15:
 

     в абзаці  другому  слова  "Воно  становить   таку   кількість
навчальних годин на рік" виключити;
 

     абзаци третій - восьмий виключити;
 

     4) у статті 16:
 

     частину другу виключити;
 

     в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих - дванадцятих
класах" замінити словами "у п'ятих - одинадцятих класах".
 

     2. У Законі  України  "Про  дошкільну  освіту"  (  2628-14  )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):
 

     1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та
обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";
 

     2) абзац третій частини п'ятої  статті  9  доповнити  словами
"(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".
 

     II. Прикінцеві положення
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 

     2. Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  термін після
набрання чинності цим Законом:
 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим
Законом;
 

     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.