16. Про внесення змін до законодавчих актів

24.08.2013 10:45

 

             Про внесення змін до законодавчих актів
        з питань загальної середньої та дошкільної освіти
           щодо організації навчально-виховного процесу
 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.545 )
 

 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести зміни до таких законів України:
 

     1. У  Законі України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):
 

     1) у статті 9:
 

     частину першу викласти в такій редакції:
 

     "1. Відповідно  до  освітнього  рівня,  який   забезпечується
загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь - початкова школа,
що забезпечує початкову загальну  освіту,  II  ступінь  -  основна
школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь -
старша школа,  що забезпечує повну  загальну  середню  освіту,  як
правило,  з  профільним  спрямуванням  навчання),  та особливостей
учнівського  контингенту  існують  різні   типи   загальноосвітніх
навчальних   закладів.  Школи  кожного  з  трьох  ступенів  можуть
функціонувати разом або самостійно.
 

     До загальноосвітніх навчальних закладів належать:
 

     школа I-III ступенів;
 

     спеціалізована школа  (школа-інтернат)   I-III   ступенів   з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;
 

     гімназія (гімназія-інтернат)   -   навчальний  заклад  II-III
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів  відповідно  до
профілю;
 

     колегіум (колегіум-інтернат)   -   навчальний  заклад  II-III
ступенів філологічно-філософського та (або)  культурно-естетичного
профілю;
 

     ліцей (ліцей-інтернат)  -  навчальний  заклад  III  ступеня з
профільним навчанням та допрофесійною підготовкою  (може  надавати
освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
 

     школа-інтернат I-III ступенів - навчальний заклад з частковим
або повним утриманням за рахунок  держави  дітей,  які  потребують
соціальної допомоги;
 

     спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад для дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або)
розумового розвитку;
 

     санаторна школа  (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад з відповідним профілем для дітей,  які потребують тривалого
лікування;
 

     школа соціальної  реабілітації - навчальний заклад для дітей,
які потребують особливих умов виховання  (створюється  окремо  для
хлопців і дівчат);
 

     вечірня (змінна)  школа  II-III  ступенів - навчальний заклад
для громадян,  які не мають можливості навчатися у школах з денною
формою навчання;
 

     навчально-реабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей
з особливими освітніми  потребами,  зумовленими  складними  вадами
розвитку";
 

     у частині третій:
 

     абзац перший   після   слова   "(заочною)"  доповнити  словом
"дистанційною",  а  після  слів  "окремих  предметів"  -   словами
"спеціальні  та  інклюзивні  класи для навчання дітей з особливими
освітніми потребами";
 

     доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 

     "Загальноосвітні навчальні    заклади     для     задоволення
допрофесійних,  професійних  запитів  та культурно-освітніх потреб
громадян можуть входити до складу освітніх округів,  спілок, інших
об'єднань,  у  тому  числі  за  участі навчальних закладів системи
дошкільної, загальної           середньої,           позашкільної,
професійно-технічної   та  вищої  освіти  різних  типів  і  рівнів
акредитації,  закладів  культури,  фізичної  культури  та  спорту,
підприємств  і  громадських  організацій.  Положення  про освітній
округ затверджується Кабінетом Міністрів України";
 

     2) у частині першій статті 12:
 

     в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";
 

     в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";
 

     3) у частині другій статті 15:
 

     в абзаці  другому  слова  "Воно  становить   таку   кількість
навчальних годин на рік" виключити;
 

     абзаци третій - восьмий виключити;
 

     4) у статті 16:
 

     частину другу виключити;
 

     в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих - дванадцятих
класах" замінити словами "у п'ятих - одинадцятих класах".
 

     2. У Законі  України  "Про  дошкільну  освіту"  (  2628-14  )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):
 

     1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та
обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";
 

     2) абзац третій частини п'ятої  статті  9  доповнити  словами
"(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".
 

     II. Прикінцеві положення
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 

     2. Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  термін після
набрання чинності цим Законом:
 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим
Законом;
 

     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.